Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Demenstræneren

Metodens navn
Demenstræneren (...)
Demenstræneren
Beskrivelse af metoden
Demenstræner-funktionen og -metoden har fungeret hos DemensCentrum Aarhus siden 2012. (...)

Demenstræner-funktionen og -metoden har fungeret hos DemensCentrum Aarhus siden 2012. Grundtanken er, at man ved sidemandsoplæring løfter det faglige niveau hos personale, der arbejder med og omkring mennesker med demens i plejebolig, hvorved samme personale bliver i stand til at håndtere demensrelaterede udfordringer og opgaver, der ellers synes uoverkommelige.

For at dette kan lykkes følger demenstrænerne og enhver sag, de indgår i, en stringent metodisk fremgangsmåde, hvori indgår kontraktindgåelse, opstartende workshop, indivuelle træningsforløb, afsluttende evaluering og rapport.

Kontrakten

Ethvert demenstrænerforløb indledes med, at der indgås kontrakt mellem de involverede parter. Dvs. at demenstrænerteamets tovholder og en leder fra de plejeboliger, hvor den pågældende borger bor, indgår skriftlig kontrakt om forløbets målsætninger/succeskriterier, forløb og indhold i øvrigt. Her handler det om, at indsatsen forankres hos ledelsen for gruppen af involverede medarbejdere.

For målsætning og succeskriterier handler kontraktindgåelse i høj grad om at beskrive og fastlægge, hvilke udfordringer hos borgeren, som personalet pt. oplever og derfor gerne ser, at de bliver i stand til at håndtere. Der søges opstillet realistiske mål for både borger og personale. Det betyder, at der sigtes mod at finde et niveau for udfordringerne som er acceptable frem for et (urealistisk) mål om at udrydde udfordringerne fuldkomment. 

Opstartende workshop

Den opstartende workshop har til formål at etablere det gode samarbejde mellem medarbejdere og demenstrænere. Her kommer alle til orde og får mulighed for at sætte ord på, hvordan den enkelte ser udfordringerne i øjeblikket. Samtidig får man mulighed for i fællesskab at reflektere over mulige løsninger. Der sigtes efter at fremdrage eksisterende tilfælde af situationer, hvor borgeren er veltilpas og ikke skaber de udfordringer man ellers oplever, og som er blevet udtrykt i kontrakten. Ved at benytte disse situationer som basis for det videre arbejde, har medarbejderne allerede fundet en del af løsningen i egne erfaringer.

Workshoppen har samtidig til formål at give personalet en god forståelse for demenstrænernes arbejdsform og formålet herved. Workshoppen udmønter sig i en række temaer, der bliver retningsgivende for de efterfølgende individuelle træningsforløb. 

De individuelle træningsforløb

De individuelle træningsforløb er så at sige almindelige arbejdsdage, hvor demenstræneren følges med enkelte medarbejdere i de almindelige daglige opgaver omkring borgeren. Hver enkelt træningsforløb følger samme struktur, der består af en fælles planlægning af dagen, hvor demenstræner og medarbejder enes om, hvilke situationer de i fællesskab skal have fokus på, og eventuelt hvilke faglige redskaber (temaer), der skal bringes i spil for at opgaverne lykkes denne dag.

Efterfølgende følges medarbejder og demenstræner i de daglige opgaver. Det er fortsat medarbejderen, der udfører opgaverne, mens demenstræneren observerer mønstre og handlemåder. Det kan komme på tale, at demenstræneren efter aftale med medarbejderen indgår i samarbejde med borgeren. 

Dagen afsluttes med fælles reflektion over indsatsen. Der er fokus på, hvor det lykkedes for medarbejderen og ud fra de situationer at analysere sig frem til, hvorfor det lykkedes. Netop denne erkendelsen er grundstenen i træningen. Dvs. at sætte ord på hvad der lykkes og hvorfor. 

Der er ikke aftalt et konkret antal individuelle træninger og de kan derfor variere i antal og varighed fra uger til et par måneder.

Afsluttende evaluering

Den afsluttende evaluering minder om opstartende workshop. Her er alle involverede samlet og der evalueres på alle indsatser og fokuspunkter, som man har arbjedet med gennem de individuelle forløb. Grundstenen er her at tage udgangspunkt i det, der virkede for at videreføre og fastholde netop det. 

Det samlede forløb afsluttes med en rapport, der beskriver hele indsatsen og forløbet. 

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Intet mærke tilknyttet denne artikel

Øvrige emneord

Dokumentinfo

Publiceret af
Anders Kristian Krogager Andersen
22.04.2015 kl. 10:47:38

Senest revideret af
Anders Kristian Krogager Andersen
22.04.2015 kl. 11:08:27

Hop til afsnit